a little listen

An Eden Brent Christmas with Bob Dowell (2018)

An Eden Brent Christmas with Bob Dowell (2018)

Jigsaw Heart (2014)

Jigsaw Heart (2014)

The Brent Sisters Party Dress (2012)

The Brent Sisters Party Dress (2012)

Ain't Got No Troubles (2010)

Ain't Got No Troubles (2010)

Mississippi Number One (2008)

Mississippi Number One (2008)

Something Cool (2003)

Something Cool (2003)

Boogaloo's Boogie (2002)

Boogaloo's Boogie (2002)